Skip to content
5. Jun 2014 / eestimaavara

Meie uus veebikodu aadressil emy.ee

Ühingul valmis uus veebikodu aadressil http://www.emy.ee kus leiab üldist infot kui ka juhtumite kirjeldusi. Võtke lahkesti tutvuda.

7. Aug 2012 / eestimaavara

Kohtuvaidluse jätk.

Tallinna Ringkonnakohus tunnustas EMÜ kaebeõigust antud küsimuses ning leidis, et Tallinna Halduskohus peab kaebusega edasi tegelema. Ringkonnakohtu määrus

10. Apr 2012 / eestimaavara

Ehitusmaavarade riikliku arengukava kohtus vaidlustamise hetkeseis

Ehitusmaavarade riikliku arengukava kohtus vaidlustamise hetkeseis
3. veebruaril 2012. a. (10 kuud peale kaebuse esitamist) tagastati Tallinna halduskohtu kohtuniku Daimar Liivi kohtumäärusega nr. 3-11-927 EMÜ-le kaebus, otsusega seda mitte kohtumenetlusse võtta, kuna EMÜ-l puudub kaebeõigus. Kaebeõiguse puudumist põhjendati muuhulgas sellega, et ehitusmaavarade riikliku arengukava näol pole tegu avalikkust puudutava dokumendiga. Kohtumäärus

Vastuseks kohtumäärusele esitas EMÜ määruskaebuse, taotledes määruse tühistamist ja kaebuse menetlusse võtmist. Põhjendades, et vastavalt Aarhusi konventsioonile omab EMÜ kaebeõigust ning samuti puudutab ehitusmaavarade riiklik arengukava avalikkust. Seda kinnitas ka keskkonnaministeeriumi tegevus EMÜ-d ja teisi organisatsioone ehitusmaavarade arengukava väljatöötamise protsessi (vähemalt vormiliselt) kaasates ning arengukava KMH-d läbi viies. Määruskaebus

Ühtlasi on määruskaebuse lisas näide kus Keskkonnaamet on (mittekehtestatud) arengukavale
viidates kiitnud heaks kaevandusloa taotluse Ruu lubjakivikarjääris.

Keskkonnaameti korraldus

 

15. Apr 2011 / eestimaavara

Maavarade kaevandamine pole heaperemehelik, EMÜ ETV-s

EMÜ ei ole rahul valitsuse kinnitatud ehitusmaavarade riikliku arengukavaga aastateks 2011-2020 ning on esitanud hagi selle vaidlustamiseks.

Vt lähemalt intervjuud ERR Kodulehelt

14. Apr 2011 / eestimaavara

Toeta ühingut

Kohtuvaidluses annab Eesti Maavarade Ühingule õigusabi SA Keskkonnaõiguse Keskus. Kohtukulude katteks on võimalus ühingut toetada.

Ootame toetusi 10.- 30.- 50 eurot ja enam, vastavalt soovile ning võimalustele.
MTÜ Eesti Maavarade Ühing, Sampo pank konto nr 332812620003

Suur aitäh senistele toetajatele!

12. Apr 2011 / eestimaavara

EMÜ kaebab valitsuse otsuse kohtusse

PRESSITEADE

12.04.2011

*Eesti Maavarade Ühing kaebab valitsuse otsuse kohtusse*

* *

*Eesti Maavarade Ühing esitas Tallinna halduskohtule kaebuse, et vaidlustada
15. märtsil Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud otsus kinnitada
“Ehitusmaavarade riiklik arengukava aastateks 2011-2020”.*

Eesti Maavarade Ühingu juhatuse liige Mihkel Pukk ütles, et arengukava on
läbinisti ebapädevalt koostatud dokument, mis kahetsusväärselt ei arvesta
kuidagi Eesti maavarade kui rahvusliku rikkuse heaperemeheliku kasutamisega.
“Vaatamata aktiivsele tööle aidata kaasa sisuliselt tugeva arengukava
valmimisele peame kahjuks tõdema, et Ansipi valitsus sõidab taas justkui
suurettevõtjate poolt rööbastele pandud rong üle nii kodanikest kui
keskkonnast,” ütles Pukk. „Antud arengukava kinnitamise tagant paistavad
selgelt välja suurettevõtjate kõrvad. Tegemist on eelkõige ehitusettevõtjate
jõulise *lobby* tulemusega, mis aitab kindlustada nende ärihuvisid.“

Märtsi keskel, vaevalt nädal pärast valimispäeva ja keset pingelisi
koalitsiooniläbirääkimisi kiitis valitsus heaks “Ehitusmaavarade riiklik
arengukava aastateks 2011-2020”. Vahetult enne valimisi saadeti arengukava
Riigikantselei poolt kahel korral Keskkonnaministeeriumisse tagasi
täienduste sisseviimiseks, kuid pärast valimisi võeti see siiski vastu ilma
täiendusteta.

Heaperemeheliku maavarakasutuse eest seisev kodanikuliikumine Eesti
Maavarade Ühing peab valitsuse käitumist ülbeks, erapoolikuks ja
vastutustundetuks ning leiab, et sel kombel arengukava heaks kiites on
astutud pikk samm negatiivse arengu suunas.

Ühing on seisukohal, et arengukava on koostatud puudulikult, võttes aluseks
valed lähtekohad ja eesmärgipüstitused. Nii on näiteks arengukavas pearõhk
majanduslikel kaalutlustel, loodus- ja elukeskkonnaga seotud kaalutlused ei
ole esitatud samaväärses mahus.

Seda aspekti toob arengukava muude puuduste kõrval esile ka
Keskkonnainspektsioon. Samas, kaks nädalat pärast täiendusettepanekute
saatmist kiidab Keskkonnaamet arengukava eelnõu muutmata kujul heaks.

Lisaks arengukavale on tehtud rida vigu ka keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande koostamisel ja menetluses ning avalikkuse
kaasamisel. Eriti kummaline on asjaolu, et hoolimata KSH aruande puudustest
on selles siiski esitatud mõned olulised soovitused, ent arengukavas on
isegi need arvestamata jäetud.